HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

TT CHỦ ĐẦU TƯ NỘI DUNG CÔNG VIỆC NĂM THỰC HIỆN
1 TRUNG TÂM ĐO KIỂM VÀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ VIỄN THÔNG MobiFONE

- Thực hiện duy tu và khôi phục tính năng hoạt động của Thiết bị Viễn thông

 

2015
AlcatelMobiphoneNortelSiemensVietnam MobileVinaphone
^